Aygaz E uro Lpg

 Gelistirilmiþ formülüyle Aygaz Euro LPG

Tüketicilere her zaman yüksek kaliteli ürünler sunarak hayatlarýný kolaylaþtýrmayý hedefleyen Aygaz, bu amaç doðrultusunda 2009 yýlýnýn Haziran ayýnda satýþa sunduðu Aygaz Euro LPG+ ile Türkiye’de bir ilke imza attý.  Aygaz Euro LPG+, tüketiciler tarafýndan beðeniyle karþýlanmasýna raðmen, Aygaz AR-GE çalýþmalarýna kesintisiz bir þekilde devam etti. Bir yýl süren yeni çalýþmalar sonucunda geliþtirilmiþ formüllü Aygaz Euro LPG+ piyasaya sunuldu. Geliþtirilmiþ  formülüyle Aygaz Euro LPG+, mükemmel çekiþ gücü ve ekstra performansýn yanýnda daha az yakýtla daha fazla kilometre yapabilme avantajýný sunmaya devam ediyor.

Test edildi, onaylandý!

Aygaz Euro LPG+’ýn yarattýðý temizlik etkisi, performans artýþý ve yakýt tüketimi düþüþü ÝTÜ OTAM (Otomotiv Teknoloji AR-GE Merkezi) gözetiminde tarafsýz laboratuarlarda gerçekleþtirilen testlerde de kanýtlandý. Testlerin de ispatladýðý üzere Aygaz Euro LPG+ kullanýmý motor içerisinde, özellikle silindir, piston ve supap gibi parçalarda daha önceden oluþmuþ olan kurumlarý temizliyor ve yeni kurum oluþmasýný önlüyor. Bu temizlik etkisi sayesinde performansýnda iyileþme görülürken, yakýt tüketimi ise azalýyor.

Sonuç olarak, Aygaz Euro LPG+, geliþtirilmiþ formülü ile eþsiz otogaz deneyimi sunar. Aracýnýza iyi bakar, performansýna performans katar.

Aygaz Euro LPG+ ayrýcalýklarý

Yüksek Temizleyicilik: Aygaz Euro LPG+, geliþtirilmiþ formülü ile aracýnýzýn motorunu temizler; kurum ve kir oluþmasýný önler.

Eþsiz Performans: Geliþtirilmiþ formüllü Aygaz Euro LPG+ , daha temiz bir motor, dolayýsý ile daha iyi yanma ve daha üstün performans sunar.

Daha Düþük Yakýt Tüketimi: Yakýtýn motorda daha verimli yanmasýný saðlayarak yakýt tüketimini azaltýr. Böylece otogazýn sunduðu ekonomi daha da artar.

Düþük Bakým Masraflarý: Aracýnýzýn motorunda biriken kurumlarý temizleyip yeniden oluþmalarýný önlediði için aracýnýza iyi bakar, yakýt sistemine ait bakým masraflarýný azaltýr.

Uzun Ömürlü Motor: Motoru temiz tuttuðu için aþýnmalar azalýr, motorun ömrü uzar.

Daha Çevreci Kullaným: Aygaz Euro LPG+, temiz ürün özelliðiyle benzin ve dizelden daha çevreci bir ürün olan otogazýn daha da çevreci olmasýný saðlar.

Güvenilir Marka Aygaz Euro LPG+

Aygaz, 2001 yýlýndan beri Avrupa Otogaz Kalite Standardý EN 589’a uygun formülüyle tüketicilere hizmet vermektedir. Kalite Standardý EN 589, Türkiye’de de 2005 yýlýndan geçerli olmak üzere TS EN 589 ismi ile zorunlu hale gelmiþtir.  

2001 yýlýnda büyük yatýrýmlarla otogazýn stoklama ve lojistiðini dökmegaz ve tüplügazdan ayýran Aygaz, standarda uygun, aracýnýza özel, son derece temiz otogaz ürününün kalitesi düþmeden tüketicilerine sunmaktadýr. ODTÜ Petrol Araþtýrma Laboratuarý’nda ve Aygaz laboratuvarlarýnda yapýlan düzenli testlerle ürünün üstün kalite ve performansý sürekli kontrol altýnda tutulmaktadýr.

Kýsa Özel Aygaz Euro LPG+

Bazý otogaz kullanýcýlarýnýn kýþ aylarýnda araçlarýnda yaþadýklarýný belirttikleri ortak sorunlar vardýr. Özellikle soðuk havanýn etkisiyle ilk çalýþtýrmada zorluklar ve rölantide aracýn titremesi gibi sorunlar yaþanabilir. Aygaz, kullanýcýlarýn bu gibi problemlerine çözüm bulabilmek için Kýþa Özel Aygaz Euro LPG+’ý geliþtirmiþtir.

LPG içeriðinde bulunan propan, düþük sýcaklýklarda da rahatlýkla buharlaþabildiði için sývý fazdan gaz fazýna kolaylýkla geçebilir. Propanýn bu özelliði sebebiyle, otogaz için normal sýcaklýklarda yüzde 25-30 propan oraný yeterli olurken, kýþ mevsimine özel olarak, Ekim – Mart tarihleri arasýnda, Aygaz Euro LPG+’ýn propan oraný %50 seviyelerine yükseltilir. Böylece soðuk havalarda ilk çalýþtýrmada yaþanan sorunlar ve motor rölantide çalýþýrken ortaya çýkan titremenin önüne geçilir.

Kýsacasý her mevsim aracýnýzdan daha da üstün performans alabilecek, üstelik yakýt sarfiyatýný da daha da azaltacaksýnýz. Nasýl mý? Geliþtirilmiþ formüllü Aygaz Euro LPG+ ile...
 

to top