Kursunsuz Benzin 97

KURSUNSUZ BENZÝN 97 OKTAN (ULTRA FORCE 97)

ÜRÜN SPESÝFÝKASYONU

ÖZELLÝK

BÝRÝM

DEÐER

SINIR

DENEY YÖNTEMÝ

Görünüþ

 

Berrak ve Parlak

 

Gözle muayene

Bakýr þerit korozyonu

(3 saat 50 ºC’ ta)

 

No.1

En çok

TS 2741 EN ISO 2160

Yoðunluk(15 ºC’ ta)

kg/m³

720-775

 

TS 1013 EN ISO 3675

TS EN ISO 12185

Damýtma

 

 

 

TS 1232 EN ISO 3405

70ºC’ ta buharlaþma yüzdesi

% hacým

 

 

 

 Yaz(a)

 

20-48

 

 

 Kýþ(b)

 

22-50

 

 

100ºC’ ta buharlaþma yüzdesi

% hacým

46-71

 

 

150ºC’ ta buharlaþma yüzdesi

% hacým

75

En az

 

Son kaynama noktasý

ºC

210

En çok

 

Damýtma kalýntýsý

% hacým

2

En çok

 

Mevcut gum(çözücü ile yýkanmýþ)

mg/100 mL

5

En çok

TS EN ISO 6246

Oksidasyon kararlýlýðý

dakika

360

En az

TS 2646 EN ISO 7536

Araþtýrma Oktan Sayýsý,RON (c)

 

97,0

En az

TS EN ISO 5164

Motor Oktan Sayýsý, MON (c)

 

86,0

En az

TS EN ISO 5163

Kurþun

mg/L

5

En çok

TS EN 237

Kükürt

mg/kg

10

En çok

TS EN ISO 20846

TS EN ISO 20884

Buhar Basýncý(VP)

kPa

 

 

TS EN 13016-1(d)

 Yaz(a)

 

45-60

 

 

 Kýþ(b)

 

60-90

 

 

Buhar Kilitlenme Ýndisi(VLI)*        

 

 

 

 

 Yaz-Kýþ geçiþ dönemi

Ýndis

1150

En çok

 

 Benzen

% hacým

1,0

En çok

TS 7088 EN 238

TS EN 12177

TS EN 14517

Olefinler                                       

% hacým

18,0

En çok

TS EN 14517

TS EN 15553

Aromatikler

% hacým

35,0

En çok

TS EN 14517

TS EN 15553

Oksijen

% (m/m)

2,7

En çok

TS 11413 EN 1601

TS EN 13132

TS EN 14517

Eterler(5 yada daha fazla C atomlu

% hacým

15,0

En çok

TS 11413 EN 1601

TS EN 13132

TS EN 14517

Etanol

% hacým

5,0

En çok

TS 11413 EN 1601

TS EN 13132

TS EN 14517

 

to top